مراسم هفتگی هیئت

مراسم هفتگی هیئت محبین ولایت شهرستان ماسال غروب های پنج شنبه (شبهای جمعه) حسینیه شهداءهیئت محبین ولایت ماسال

مراسم هفتگی هیئت محبین ولایت شهرستان ماسال

غروب های پنج شنبه (شبهای جمعه)

حسینیه شهداءهیئت محبین ولایت ماسال

مراسم بعدی هیئت