مراسم بعدی هیئت

جزوات آموزشی

جزوه انتخاب رشته تحصیلی

انتخاب های ما نقش مهمی در زندگی مان ایفا می کنند و برخی از آنها همچون انتخاب دوست، رشته تحصیلی، شغل و همسر در سال هایی صورت می گیرد که تجربه اندکی داریم. این در حالی است که بیشتر این انتخاب ها سرنوشت سازند و گاه خطا در آنها پیامد های جبران ناپذیری در پی دارد.

جزوه برنامه ریزی و مدیریت زمان

بی شك وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها و بی‏نظیر برای بشر است، كه می‏توان در استفاده بهینه از آن، در همه عرصه ‏ها به پیش رفت و به عالی‏ترین درجات مادی و معنوی نایل گشت.

جزوه زندگی هدفمند

از مهمترین ارکان حیات انسانی « هدفداری زندگی» است. زندگی بدون هدف، پوچ است. با مطالعه این جزوه با هدف غایی زندگی آشنا می شویم و می آموزیم چگونه اهداف میان مدت و کوتاه مدت خود را برای رسیدن به هدف غایی تنظیم کنیم.